0
S k l e p
K o n t a k t

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ‚które buty chcesz mieć w swojej szafie?’
2. Organizatorem konkursu jest GMO Design Maciej Czyżewski Liszki 272 32-060 Liszki
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma GMO Design Maciej Czyżewski.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/swarnebuty w dniach 11 czerwca – 25 czerwca 2016 roku (do północy).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest członkiem rodziny w właścicieli firmy GMO Design.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
B) osoba musi ‚lubić’ fanpage strony Śwarne Buty na facebooku.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden dowolnie wybrany produkt z oferty Marki Śwarne Buty należący do kategorii: dodatki, szpilki, baletki, sandały, tenisówki na stronie www.swarne-buty.pl.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym: www.Facebook.com/swarnebuty
zamieści wpis, zawierający odpowiedź na temat: Które Śwarne Buty chcielibyście mieć w swojej szafie i dlaczego?
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@swarne-buty.pl w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy GMO Design Maciej Czyżewski, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez GMO Design Maciej Czyżewski.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.swarne-buty.pl

5% zniżki na pierwsze zakupy
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 5% zniżki.
Szanujemy Twoją prywatność. Będziemy wysyłać Ci tylko wiadomośći z informacjami o najnowszych kolekcjach i promocjach. Po zapisaniu się do newslettera na adres mailowy otrzymasz kod rabatowy.